รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ชื่อ-สกุล ::
  นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน