สารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

งานสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดระบบ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เก็บสถิติการทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของครู จัดป้ายนิเทศ เสนอข้อมูล และจัดทำเอกสารสารสนเทศ